Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego
Logo szkoly

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego

 Postanowienia ogólne: 

   W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.

   Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I – III.

Do organów Małego Samorządu należą:

   Rada Małego Samorządu,

   samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu

   Wszystkie samorządy klasowe należą do Małego Samorządu.

   Radę Małego Samorządu (przewodniczącego i 2 zastępców) wybierają uczniowie klas  I, II i III w demokratycznym głosowaniu w styczniu.

   Uczniowie klas II i III wybierają po jednym kandydacie do Rady Małego Samorządu.

   Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny.

   Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu współpracując z nauczycielami klas I-III.

   W zebraniach samorządu bierze udział Rada Małego Samorządu Uczniowskiego i przynajmniej po 2 przedstawicieli samorządów klasowych.

Kompetencje Małego Samorządu

   Mały Samorząd może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły Radzie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunowi.

   Mały Samorząd ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Postanowienia końcowe

Regulamin Małego Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis