O projekcie "Dolnośląska e- szkoła"
Logo szkoly

O projekcie "Dolnośląska e- szkoła"


Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. Cele szczegółowe projektu: wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia. Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, które w pełni korespondują ze strategią wspólnotową oraz podobnymi dokumentami krajowymi. Generalnie zakłada się równość kobiet i mężczyzn w dostępie do niniejszego projektu, jednak ze względu na przytoczone wyżej zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, zaplanowano stosowne preferencje przy poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. I tak dziewczęta, w proporcjach stosownych do efektów kształcenia uzyskiwanych przez poszczególne szkoły, uzyskają pierwszeństwo w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT, a wskaźniki w tym względzie, średnio dla wszystkich szkół, wynieść powinny 60% dziewcząt, 40% chłopców. Odwrotne proporcje (60% chłopców, 40% dziewcząt) dotyczyć będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych. Również tutoring opiekuńczy oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmą w większym zakresie chłopców, gdyż wykazują oni, częściej niż dziewczęta, problemy w nauce oraz zagrożenia patologiami społecznymi. Zakłada się, że uzyskane rezultaty realizacji projektu w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę sytuacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców uczestniczących w projekcie.
Projekt w liczbach
250 – szkół które jednocześnie są objęte projektami kluczowymi, ujętymi w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WD na lata 2007–2013.

112 – szkół realizujących pozostałe elementy programu rozwojowego, objętych jest projektem „Dolnośląska e-Szkoła”

118 – szkół podstawowych uczestniczy w projekcie „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”

50 – szkół realizujących programy rozwojowe, uwzględniające m.in. rozwój kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów

Różnorodnymi formami wsparcia w projekcie objętych zostanie nie mniej niż 7 700 uczniów, w tym nie mniej niż 4 020 dziewcząt.

Łączna liczba zajęć pozalekcyjnych to 55 440 godzin. Będą to zajęcia z obszaru matematyczno-przyrodniczego, technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz sportu.

Zajęcia pozaszkolne dla co najmniej 500 uczniów realizujących międzyszkolne projekty edukacyjne. Łączna liczba zajęć pozaszkolnych to 1 500 godzin.

Łączna liczba zajęć w Multicentrum 2 250 godzin. Zajęcia w Multicentrum odbędą się dla co najmniej 3 750 uczniów.


Opieka pedagogiczno-psychologiczna tutora w każdej szkole – łączna liczba zajęć tutorów wynosi 51 000 godzin.


Każda szkoła będąca beneficjentem projektu prowadzi na platformie edukacyjnej mini portal edukacyjny – łącznie 250 miniportali edukacyjnych.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis