O projekcie "Razem w pełni sprawni"
Logo szkoly

O projekcie "Razem w pełni sprawni"


Etapy realizacji projektu

 

Etap 1:

 

Identyfikacja problemu – rozpoznajcie sytuację osób niepełnosprawnych w Waszym środowisku (szkoła, miasto), ich potrzeby i problemy.

 

Przykładowe działania:

 

• Spróbujcie dotrzeć do osób niepełnosprawnych, Waszych kolegów oraz mieszkańców Wałbrzycha, do osób i instytucji, których problemy osób niepełnosprawnych dotyczą lub dotyczyć powinny,
• Przeprowadźcie wywiady z osobami niepełnosprawnymi lub/i ich opiekunami, zapytajcie, czego dotyczą ich największe problemy w życiu codziennym,
• Skonstruujcie ankietę i przeprowadźcie sondaż wśród zdrowych i niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha (Waszych kolegów/ znajomych/ członków rodziny) poszukując odpowiedzi na pytania:

 

- jak żyje się niepełnosprawnym w Wałbrzychu?
- z jakimi problemami się borykają?
- jakie mają możliwości nauki, pracy i spędzania wolnego czasu?
- jaką wiedzę na temat niepełnosprawności mają mieszkańcy?
- jakie są relacje pomiędzy pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi?

 

• Poszukajcie informacji na temat działających w Wałbrzychu organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych i charakteru ich działalności, przeprowadźcie wywiady z przedstawicielami tych stowarzyszeń,
• Zainteresujcie się, które zakłady pracy w Wałbrzychu zatrudniają osoby niepełnosprawne,
• Zbadajcie obiekty użyteczności publicznej w Wałbrzychu (urzędy, teatry, kina, kluby, biblioteki, szkoły, sklepy itp.) pod względem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych,

 

Etap 2:

 

Rekonesans badawczy – postawcie diagnozę, co jest przyczyną zidentyfikowanych problemów osób niepełnosprawnych (czy są to złe przepisy, bariery architektoniczne, bariery mentalne, czy inne?)

 


Etap 3:

 

Działanie – zorganizujcie projekty, których celem będzie burzenie barier i kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością oraz poprawienie jakości ich funkcjonowania w społeczeństwie,

 

Przykładowe działania:

 

• Sprządźcie dokumentacje fotograficzną na temat barier architektonicznych istniejących w obiektach użyteczności publicznej (pozwoli to Wam na późniejsze sporządzenie informacji dla władz miasta i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnym),
• Przygotujcie listę obiektów przyjaznych osobom niepełnosprawnym,
• Wyniki waszych badań i poszukiwań zamieśćcie na stronie internetowej szkoły i zainteresujcie nimi media,
• Ogłoście konkurs na spot dotyczący sytuacji osób niepełnosprawnych w Waszym środowisku,
• Przygotujcie prezentacje multimedialną ilustrującą dziania podejmowane w naszej szkole na rzecz Waszych niepełnosprawnych kolegów i przekażcie ją innym szkołom,
• Zorganizujcie konkurs plastyczny pn. np. „Architektura dla wszystkich”, „Wałbrzych bez barier” itp.,
• Podejmijcie współpracę z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, zaproście ich przedstawicieli do szkoły, zorganizujcie spotkania z nimi Waszych kolegów,
• Przeprowadźcie doświadczenie, polegające na wcieleniu się w osoby niepełnosprawne: na wózku, niewidome, niesłyszące. Spróbujcie doświadczyć „na własnej skórze” przeszkody, z jakimi borykają się w codziennym funkcjonowaniu. Usiądźcie na wózku inwalidzkim i spróbujcie pokonać określony dystans, zawiążcie opaski na oczach i asekurowani przez inną osobę udajcie się w wyznaczone miejsce, zastosujcie stopery do uszu i spróbujcie „usłyszeć” rozmówcę, znajdującego się na drugim końcu pomieszczenia itp. Następnie opiszcie swoje wrażenia,
• Promujcie przejawy wrażliwości i empatii w stosunku do niepełnosprawnych uczniów Waszego gimnazjum, nagradzajcie za udzielane im wsparcie i pomoc - ogłoście konkurs na „Super Kolegę”/ „Super Koleżankę,
• Organizujcie spotkania z uczniami/osobami niepełnosprawnymi spoza Waszej szkoły/regionu/ kraju,
• Zorganizujcie związane z tematem projektu konkursy plastyczny i/lub fotograficzny,
• Zaproponujcie wpisanie projektu „Razem w pełni sprawni” na listę projektów gimnazjalnych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłoszą się do p. U. Witkowskiej, sala 206

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis