REGULAMIN RADY RODZICÓW
Logo szkoly

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§12

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV. Posiedzenia Rady

§ 13


1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym
harmonogramie, nie rzadziej niż raz w semestrze.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje
przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może
zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy
1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu
Uczniowskiego.


§ 14


1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.


§ 15
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 16


1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.


§ 17


Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.


§ 18


Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.


VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 19


1. Członkowie Rady mają prawo:
1). Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją
i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza
informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw
personalnych.
2). Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
3). Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych
przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach
i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 20


Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
Fundusze gromadzone są na koncie Rady Rodziców w ilości 65% bieżącego stanu finansowego oraz w ilości 35% stanu finansowego w gotówce w dyspozycji skarbnika Rady Rodziców na regulaminowe wydatki bieżące
§ 21


Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.


§ 22


Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski


§ 23


1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

§ 24
Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 25
W celu zwiększenia wpływów na Komitet Rodzicielski Rada Rodziców uchwaliła następujące zmiany:
Wypłacenie nagrody w wysokości 50 zł klasie, która uiści całość należnego Komitetu Rodzicielskiego do końca grudnia. Zwrot 30% z Komitetu Rodzicielskiego, zostanie wypłacony tylko tej klasie, która wpłaci ponad 50% należnej kwoty na dany rok szkolny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis