Nasza Zerówka
Logo szkoly

Nasza Zerówka

Nasz dział przedszkolny otwarty jest na potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.

Nadrzędnym zadaniem jest wszechstronny rozwój dziecka, jego dobro i bezpieczeństwo poprzez:

  • tworzenie optymalnych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, stosując zasadę „nauka poprzez zabawę”,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw,
  • rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez różnorodne formy działania, przeżywania własnych doświadczeń i stosowanie nowatorskich metod pracy,
  • dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę i wspomaganie jego prawidłowego rozwoju,
  • planowanie i organizowanie pracy z dziećmiw oparciu o obowiązującą podstawę programową, pedagogiczne koncepcje nauczania i wychowania, zatwierdzone programy nauczania,
  • przygotowanie dzieci do znalezienia się w różnych sytuacjach w świecie dorosłych poza przedszkolem.

Pragniemy aby nasi najmłodsi uczniowie  byli: otwarci na wiedzę, wrażliwi na potrzeby innych, tolerancyjni, kreatywni, z pozytywnym obrazem własnej osoby, świadomi swoich potrzeb, dążeń i praw, radzący sobie w różnych sytuacjach.

CELEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO JEST

-Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w       dalszej edukacji budowanie systemu wartości, w tym wychowanie tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a     co złe;

-Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do  łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych      relacjach z  dziećmi z dorosłymi;

-Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i        intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 -Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich          przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

-Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne       oraz sztuki plastyczne;

-Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowe);

-Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Katarzyna Wach

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis